તેલમાલિશ (BODY MASSAGE) કરવાથી શરીરમાં થતા ફાયદાઓ | home remedies | skin

Votre vidéo commence dans 20
Passer (5)

rings, clothing, shopping, bracelets

21 Vues
Published
તેલમાલિશ કરવાથી શરીરમાં અનેક ફાયદાઓ થાય છે.ચામડી તંદુરસ્ત અને ચમકીલી બને છે.વાયુ શાંત થાય છે.માલિશ કરવાથી દુઃખાવામાં રાહત થાય છે

#bodymassage #skin #homeremedies
Catégories
Massages Erotiques
Soyez le premier à commenter cette vidéo.